Dematerializacja akcji

Dematerializacja akcji

W związku z wejściem w życie w dniu 20.09.2019 r. ustawy z dnia 30.08.2019 r. o zmianie ustawy – Kodeks spółek handlowych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. 2019, poz. 1798) informujemy, iż od dnia 01.01.2021 wprowadzony został obowiązek dematerializacji wszystkich akcji spółek akcyjnych oraz komandytowo-akcyjnych. Oznacza to, że od 2021 roku akcje nie będą miały formy fizycznego dokumentu i wszystkie przyjmą formę zapisu elektronicznego, a dotychczas wystawione dokumenty akcji stracą moc prawną.

Zgodnie z regulacją art. 3281 §1 KSH akcje niepublicznych spółek akcyjnych podlegają zarejestrowaniu w rejestrze akcjonariuszy. Rejestry takie prowadzone są w formie elektronicznej wyłącznie przez podmioty uprawnione na podstawie zgody Komisji Nadzoru Finansowego do prowadzenia rachunków papierów wartościowych tj. przez wybrane domy maklerskie oraz banki powiernicze.

Wybór właściwego podmiotu prowadzącego rejestr nastąpić musi w drodze uchwały walnego zgromadzenia.  Uchwała w przedmiocie wyboru podmiotu prowadzącego rejestr stanowi podstawę do zawarcia przez zarząd w imieniu spółki umowy z wybranym podmiotem.

Rejestr akcjonariuszy będzie jawny dla spółki oraz dla każdego akcjonariusza. Dostęp do rejestru będzie możliwy za pośrednictwem wybranego podmiotu prowadzącego rejestr. Możliwym będzie również wystąpienie z żądaniem wydania w postaci papierowej lub elektronicznej informacji z rejestru akcjonariuszy.

Informujemy, iż Spółka będzie na bieżąco zamieszczała komunikaty o kolejnych etapach procesu dematerializacji akcji.

Wszelkie pytania lub wątpliwości prosimy kierować na poniższe dane teleadresowe:
Information Market S.A.
ul. Legnicka 46a/10, 53-674 Wrocław
e-mail:  akcje@informationmarket.pl